Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli Twoje dziecko lub Ty sam potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z fundacją. Poniżej znajdziesz (FAQ) – najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat możliwości wsparcia.

Kto może starać się o pomoc Fundacji?


Fundacja Spectrum Liberi pomaga osobom chorym i niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom, młodzieży i dorosłym z autyzmem, bez ograniczeń wiekowych. Pomoc ta uwarunkowana jest posiadanymi przez Fundację środkami finansowymi oraz oparta na zasadach określonych w statucie Fundacji.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby Fundacja udzieliła pomocy?


Warunkiem przyznania pomocy jest wypełnienie deklaracji wraz załącznikami, w których określone są zasady korzystania z Programów Fundacyjnych. Deklarację podpisuje się po uprzednim przesłaniu dokumentów (lekarskich i orzeczeniowych) wskazanych przez Fundację. Fundacja ma prawo prosić o uzupełnienie dokumentów, ponieważ każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie − również ostateczna dokumentacja zależna jest od sytuacji konkretnej osoby.

Kto decyduje o przyznaniu pomocy?


O tym, czy przesłane dokumenty kwalifikują daną osobę do przyznania pomocy decyduje komisja, w skład której wchodzi trzech pracowników Fundacji. W przypadku wsparcia finansowego, ostateczną decyzję o jego udzieleniu podejmuje Zarząd Fundacji. Jeżeli Podopieczny posiada subkonto w Fundacji, jego darczyńca przekazuje środki pieniężne bezpośrednio na subkonto, a Fundacja nie pobiera żadnych opłat z tytułu obsługi subkonta.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać status Podopiecznego Fundacji Spectrum Liberi?


Aby korzystać z pomocy fundacji należy wypełnić Deklarację Przystąpienia do Programów Fundacyjnych wraz załącznikami. Pełna lista dokumentów znajduje się tutaj.

Do czego potrzebne jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do Programów Fundacyjnych?


Deklaracja Przystąpienia do Programów Fundacyjnych jest wyrażeniem woli ze strony opiekunów prawnych lub samego Podopiecznego do korzystania z Programów Fundacyjnych Spectrum Liberi. Wraz z załącznikami reguluje zasady udzielania pomocy przez Fundację i wzajemne prawa. W każdym momencie można wycofać swoją deklarację i zrezygnować ze wsparcia fundacji bez podawania przyczyny. Rezygnację prosimy przesłać listem poleconym na adres fundacji. Rezygnacja nie wiąże się z żadnymi kosztami finansowymi.

Co to są Programy Fundacyjne?


Programy Fundacyjne są to działania prowadzone przez zespół Fundacji Spectrum Liberi na rzecz swoich Podopiecznych, w różnych formach, mające na celu wspomaganie rozwoju psychofizycznego Podopiecznych, również z udziałem pomocy finansowej lub rzeczowej (patrz informacja o subkontach i zbiórki publiczne). Realizacja Programów uzależniona jest od posiadanych w danej chwili środków finansowych oraz zainteresowania Podopiecznych zajęciami i programami organizowanymi przez fundację. Zasadą organizacji programów jest zasada nieodpłatności przez rodziców lub opiekunów Podopiecznego. Dokładamy wszelkich starań, aby programy i zajęcia były w całości finansowane przez fundację.

 

Informacja o subkontach:

Czy Podopieczny musi mieć subkonto prowadzone przez Fundację Spectrum Liberi?

Fundacja udostępnia swoje rachunki nieodpłatnie i nie pobiera żadnych prowizji za transakcje wykonane na subkoncie Podopiecznego. Subkonto jest jedną z możliwości do wykorzystania przez opiekunów prawnych lub Podopiecznego w ramach Programów Fundacyjnych Spectrum Liberi. Korzystanie z subkonta za pośrednictwem fundacji jest dobrowolne. Podopieczny lub opiekun prawny nie jest zobowiązany do korzystania z tego narzędzia. Jeżeli Podopieczny nie posiada żadnej innej możliwości zbierania środków finansowych wpłacanych przez Darczyńców przeznaczanych na opłacenie rachunków np. rehabilitacji oraz wyrazi taką wolę, to Fundacja udostępnia narzędzie w postaci rachunku bankowego i przypisanego do niego subkonta. Fundacja nie realizuje 1 % w ramach subkont.

Fundacja pokrywa koszty związane z zaspokojeniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, w postaci świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z pózn. zm.), w tym w szczególności koszty związane z przeprowadzaniem operacji, leczeniem, rehabilitacją, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, poprawą bytu materialnego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym Podopiecznego, zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy itp.).

Środki finansowe zostają rozliczone na podstawie przedłożonych i opłaconych przez opiekuna prawnego lub Podopiecznego oryginalnych rachunków lub faktur VAT, wystawionych na Fundację jako płatnika, z podaniem imienia i nazwiska Podopiecznego. Po wypełnieniu tej formalności środki finansowe są przelewane na konto bankowe wskazane przez opiekuna prawnego lub Podopiecznego niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.

 

Apele o pomoc

Podopieczny bądź osoby reprezentujące Podopiecznego mogą organizować we własnym zakresie i własnymi środkami gromadzenie funduszy z wyłączeniem organizowania zbiórek publicznych. Gromadzenie środków pieniężnych na subkoncie Podopiecznego może być prowadzone wyłącznie poprzez indywidualne apele Podopiecznego, albo osób reprezentujących Podopiecznego, kierowane do z góry określonego adresata.

W apelu powinien znaleźć się opis sytuacji materialnej, choroby, procesu walki z nią oraz postępów w dotychczasowym leczeniu nr rachunku bankowego fundacji, koniecznie z dopiskiem jakiego Podopiecznego dotyczy wpłata.

Na apelu o pomoc powinny się znaleźć wszystkie dane adresowe naszej fundacji i logo (udostępnimy je w dowolnej formie na prośbę zainteresowanych). Ponadto fundacja udostępnia narzędzia na swojej stronie internetowej oraz stronach społecznościowych, gdzie można umieścić Apel o pomoc oraz zamieścić ogłoszenie w przypadku innych potrzeb związanych z rehabilitacją i rozwojem psychofizycznym Podopiecznego. W przypadku, gdy nie są Państwo sami stworzyć takiego Apelu do darczyńców, fundacja z chęcią służy pomocą.

 

Zbiórki publiczne

Fundacja posiada zezwolenie na przeprowadzanie zbiórek publicznych na rzecz swoich Podopiecznych na terenie całego kraju. Zbiórka taka może być przeprowadzona na rzecz Podopiecznego na prośbę opiekunów prawnych lub jego samego. Jeżeli mają Państwo taką potrzebę, prosimy o kontakt z fundacją, aby ustalić szczegóły i formę zbiórki. Zaznaczamy, że pomoc fundacji w przeprowadzeniu zbiórki publicznej odbywa się z określeniem konkretnego i udokumentowanego celu związanego z rehabilitacją, leczeniem lub edukacją Podopiecznego.

 Darowizny na cele statutowe

Prosimy o wsparcie dla naszych Podopiecznych i przekazanie wpłaty na rachunek bankowy:

Bank Millenium: 32 1160 2202 0000 0002 3725 9027

 Darowizny dla Podopiecznego fundacji

Aby przekazać darowiznę na rzecz wybranego Podopiecznego Spectrum Liberi, należy w tytule przelewu podać jego imię i nazwisko.

Bank Millenium: 78 1160 2202 0000 0002 3726 1788

 Możesz odliczyć darowiznę od podatku

Każdą darowiznę czy to pieniężną, czy rzeczową, przekazaną na rzecz naszej fundacji, mogą Państwo odliczyć od podatku.

Wszystkie przepisy i informacje znajdą Państwo tutaj.