Edukacja dziecka z autyzmem

Kiedy dziecko ze spektrum podejmuje naukę w przedszkolu lub szkole, rodzice muszą zdecydować do jakiego typu placówki będzie uczęszczało ich pociecha. W Polsce dziecko z autyzmem może uczęszczać do grup/ klas masowych, integracyjnych lub specjalnych.

Niezależnie od tego, jaka będzie to grupa/klasa , ważne jest aby wykorzystać każdą dostępną pomoc i dodatkowe możliwości.
Aby otrzymać wsparcie i móc z niego skorzystać, należy uzyskać dokumenty: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który potwierdza, że dziecko potrzebuje specjalistycznej pomocy. Po złożeniu wniosku trzeba przejść przez szereg konsultacji i badań. Procedura ta może zająć kilka, a czasami i kilkanaście miesięcy. Warto więc na samym wstępie zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, opinie, zaświadczenia lekarskie itp. jakimi dysponujemy. Wtedy przyspieszymy całą procedurę w celu uzyskania orzeczenia o kształceniu specjalnym i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, które są niezbędne do dalszej edukacji dziecka.

Na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym przedszkole i szkoła mają obowiązek zapewnić dziecku dodatkowe zajęcia np. rewalidacyjne, rewalidacyjno-kompensacyjne. Ponadto, na podstawie tych dokumentów placówka przedszkolna i szkolna, ma obowiązek dostosować zajęcia odbywające się zgodnie z podstawą programową oraz tryb ich oceniania do możliwości dziecka. Wszystkie informacje o tym, jaką formą pomocy, w jakim okresie czasu, prowadzoną przez jakich specjalistów etc. dla każdego takiego dziecka zawiera Indywidualny Plan Edukacyjno-Terapeutyczny.

Aby te działania oraz Plan były jaki najlepiej dostosowane do potrzeb dziecka niezbędna jest ścisła współpraca szkoły i rodziców. Dlatego warto z początkiem roku szkolnego złożyć w szkole lub przedszkolu pisemny wniosek o spotkanie w sprawie IPET-u (ustawa gwarantuje prawo rodzica do uczestniczenia w działaniach zespołu, który przygotowuje IPET, na każdym etapie jego tworzenia). Pamiętajcie o tym drodzy nauczyciele, że rodzic może, ale nie musi uczestniczyć w takich działaniach, i jeżeli macie wątpliwości co do możliwości edukacyjnych dziecka, weźcie pod uwagę również opinię rodzica, nie tylko i wyłącznie opinie i orzeczenia z PPP. Informujcie rodzica o takiej możliwości.

Zespół Fundacji Spectrum Liberi