Jak pomóc dziecku z autyzmem i ZA w przedszkolu i szkole

Dokumenty lekarskie i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz stworzony IPET są ważne, jeżeli zalecenia w nich zawarte i plan terapeutyczny są na bieżąco realizowane we właściwym wymiarze czasowym. Ale to nie wszystko. Potrzebne jest również indywidualne podejście całej placówki oświatowej do dziecka z autyzmem i jego rodziny.

Właśnie na to indywidualne podejście i realizację zaleceń liczą rodzice i opiekunowie. Trudno się dziwić. Ich dziecko jest niepełnosprawne. Nie odbiera otoczenia w ten sam sposób, co pozostali podopieczni szkoły/ przedszkola. Rodzice mają świadomość, że odmienność zachowań może prowadzić do dalszego wyobcowania i braku postępów w nauce, i w funkcjonowaniu społecznym. Placówka oświatowo-opiekuńcza musi dostosować się do planów terapeutycznych i terapii już prowadzonych poza szkołą/ przedszkolem. Dziecko ze spektrum autyzmu powinno od najmłodszych lat, zaraz po diagnozie podjąć wczesne wspomaganie rozwoju. Nie łudźmy się. Nie wszystkie szkoły i przedszkola realizują wczesne wspomaganie rozwoju we właściwym wymiarze czasowym. Nie wszystkie placówki szkolno-przedszkolne dysponują doświadczonymi specjalistami. Dlatego też często, jeżeli możliwości zamieszkania na to pozwalają, dziecko ze spektrum autyzmu korzysta z zajęć prowadzonych w innych placówkach, ośrodkach i poradniach, które są finansowane przez NFZ lub po prostu odpłatne.

Specyfika zaburzeniowa oraz towarzyszące deficyty wymagają terapii dostosowanych do danego dziecka i nauczyciele powinni wsłuchać się w opinie rodziców, dociekać tych opinii, a w przypadku niewiedzy rodzica, pomóc uzyskać właściwą pomoc również poza szkołą/ przedszkolem. Istnieje wiele opcji i metod terapeutycznych, które po odpowiednim przygotowaniu nauczyciela mogą być również wdrażane w przedszkolu/ szkole. Zawsze jednak powinno się brać pod uwagę, kto, gdzie i jak prowadzi terapię zasadniczą i na czym ona polega.
Inne terapie stosuje się w stosunku do dziecka niemówiącego, a inne z deficytami społeczno-emocjonalnymi, lecz z doskonałym rozwojem mowy.